Intelligentie

Wat is nu eigenlijk intelligentie? Het is nog niet zo makkelijk om hier een antwoord op te geven. Er zijn in de loop der jaren verschillende definities gegeven over het begrip intelligentie. Uiteindelijk komt het er op neer dat intelligentie gaat om hoe slim je bent; wat je weet en wat je kunt. Intelligentie is het vermogen om doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief met de omgeving om te kunnen gaan. Het is een combinatie van verstandelijke vermogens, processen en vaardigheden, zoals:

 • Abstract en logisch kunnen redeneren.
 • Problemen analyseren en vervolgens op kunnen lossen.
 • Met verschillende situaties in de omgeving om kunnen gaan.
 • De wereld om ons heen begrijpen.
 • Nieuwe dingen leren.
 • Doelgericht handelen.

Bij het leren is intelligentie dus een belangrijk onderdeel. Het is een belangrijke voorspeller van schoolprestaties, maar zeker niet de enige!

Video

Onderzoek vroegtijdig naar school

Het kan voorkomen dat een jong kind al toe is om naar de basisschool te gaan en het nog niet de leeftijd heeft bereikt van 4 jaar. Deze kinderen zijn uitgeleerd op de peuterspeelzaal/kinderopvang en zijn toe aan meer uitdaging en leerstof die op de basisschool aangereikt wordt.

Kinderen die vroegtijdig toe zijn aan de basisschool kunnen bijvoorbeeld de volgende gedragingen laten zien:

 • Niet meer naar de peuterspeelzaal/kinderopvang toe willen.
 • Onderpresteren op de peuterspeelzaal/kinderopvang.
 • Gefrustreerd/opstandig gedrag tonen, omdat ze meer willen dan aangeboden wordt.
 • Veel bezig zijn met schoolse taken, zoals tellen en lezen van letters.
 • Ontwikkeling van hoofd- of buikpijnklachten zouden kunnen optreden.

Bij deze kinderen kan, in overleg met de desbetreffende basisschool, een onderzoek gedaan worden om te kijken of er sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong. Op deze manier kan een vroegtijdige schooltoelating mogelijk gemaakt worden. Dit wordt gedaan aan de hand van de WPPSI-III. Dit is een intelligentietest voor kinderen van 2,5 tot 7 jaar. Er wordt onder andere gekeken naar de ontwikkeling van talige vaardigheden, naar het ruimtelijk inzicht en motoriek. De duur van deze test is ongeveer een uur tot anderhalf uur.

Intelligentieonderzoek (WISC-V-nl)

Bij een intelligentieonderzoek wordt naar veel verschillende delen van het cognitief functioneren gekeken. Wat zijn de capaciteiten van uw kind? Het intelligentieonderzoek geeft een beeld van de sterke kanten van uw kind en laat ook zien met welke vaardigheden uw kind misschien meer moeite heeft.

Een intelligentieonderzoek kan gedaan worden om verschillende redenen:

 • Verklaring zoeken in achterblijvende leerresultaten.
 • Onderzoek naar hoogbegaafdheid.
 • Second-opinion wanneer de resultaten op de Cito-toets niet overeenkomen met de verwachtingen
 • Niveaubepaling bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.
 • Voorafgaand aan de leerbegeleiding. Dit om de sterke en zwakke kanten van het kind in kaart te brengen. Zo kan bepaald worden op welke manier de sterke kanten juist ingezet kunnen worden bij het leren.

De intelligentie van kinderen wordt getest aan de hand van de WISC-V-nl. Dit is een intelligentietest voor kinderen van 6 tot 17 jaar. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van talige vaardigheden en handelingsgerichte vaardigheden, zoals ruimtelijk inzicht en overzicht. De duur van deze test is ongeveer 2 uur.